5 HV cùng đậu IELTS

Trong lần thi IELTS duy nhất sau 20 buổi học từ 6.0 đến 7.0